Giáo trình
34(V)120.1(075) TÂP 2017
Tập bài giảng Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo /
Kí hiệu phân loại 34(V)120.1(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Tập bài giảng Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Võ Tấn Đào, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 233 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo, bao gồm: tổ chức, hoạt động thanh tra; khiếu nại, giải quyết khiếu nại; tố cáo và giải quyết tố cáo.
Từ khóa tự do Khiếu nại
Từ khóa tự do Tố cáo
Từ khóa tự do Thanh tra
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Lê, Việt Sơn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Trí,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Yến,
Tác giả(bs) CN Võ, Tấn Đào,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006649-58
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148614
0021
004C88F5A81-EA79-4888-824F-8480CEA37BE9
005201804231423
008180402s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048912840|c62000
039|a20180423142343|bhiennt|c20180418160135|dhientt|y20180402082642|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.1(075)|bTÂP 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
24510|aTập bài giảng Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo /|cTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Võ Tấn Đào, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2017
300 |a233 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo, bao gồm: tổ chức, hoạt động thanh tra; khiếu nại, giải quyết khiếu nại; tố cáo và giải quyết tố cáo.
653 |aKhiếu nại
653 |aTố cáo
653 |aThanh tra
653 |aTập bài giảng
653|aViệt Nam
7001 |aLê, Việt Sơn,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Văn Trí,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Hoàng Yến,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aVõ, Tấn Đào,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006649-58
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/tapbaigiangphapluatthanhtrakhieunaivatocao/tapbaigiangphapluatthanhtrakhieunaivatocaothumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006658 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 10
2 DSVGT 006657 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 9
3 DSVGT 006656 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 8
4 DSVGT 006655 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 7
5 DSVGT 006654 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 6
6 DSVGT 006653 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 5
7 DSVGT 006652 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 4
8 DSVGT 006651 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 3
9 DSVGT 006650 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 2
10 DSVGT 006649 Đọc sinh viên 34(V)120.1(075) TÂP 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào