Giáo trình
380(V)(075) VĂN 1993
Văn hóa xã hội chủ nghĩa :
Kí hiệu phân loại 380(V)(075)
Tác giả TT Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Văn hóa xã hội chủ nghĩa : tập bài giảng / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; Trần Văn Bính chủ biên ; Biên soạn: Phạm Tất Dong, ... [ et al.]
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1993
Mô tả vật lý 316 tr. : minh họa ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn Văn hóa xã hội chủ nghĩa, gồm: những vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ tương tác giữa con người và văn hóa; xây dựng nền văn hóa đạo đức mới; văn hóa thẩm mỹ; văn hóa nghệ thuật; xây dựng lối sống mới;…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Xã hội chủ nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Quý,
Tác giả(bs) CN Vũ, Khiêu,
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Đức,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Bính,
Tác giả(bs) CN Phạm, Tất Dong,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Vinh,
Tác giả(bs) CN Lê, Quý Đức,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(1): DSVGT 006646
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148617
0021
0042F25EC89-3C49-48A6-AF4A-D9FC306528F6
005201804231415
008180402s1993 vm vie
0091 0
020 |c15500
039|a20180423141534|bluongvt|c20180419093246|dhientt|y20180402090449|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a380(V)(075)|bVĂN 1993
1101 |aHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
24510|aVăn hóa xã hội chủ nghĩa :|btập bài giảng /|cHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; Trần Văn Bính chủ biên ; Biên soạn: Phạm Tất Dong, ... [ et al.]
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c1993
300 |a316 tr. : |bminh họa ; |c19 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn Văn hóa xã hội chủ nghĩa, gồm: những vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ tương tác giữa con người và văn hóa; xây dựng nền văn hóa đạo đức mới; văn hóa thẩm mỹ; văn hóa nghệ thuật; xây dựng lối sống mới;…
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aXã hội chủ nghĩa
7001 |aNguyễn, Duy Quý,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Khiêu,|eBiên soạn
7001 |aPhạm, Duy Đức,|eBiên soạn
7001 |aTrần, Văn Bính,|eChủ biên
7001 |aPhạm, Tất Dong,|eBiên soạn
7001 |aHoàng, Vinh,|eBiên soạn
7001 |aLê, Quý Đức,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(1): DSVGT 006646
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/tailieutangbieu/vanhoaxahoichunghiathumbimage.jpg
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006646 Đọc sinh viên 380(V)(075) VĂN 1993 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào