Luận văn, Luận án
34(V)122 NG - TH 2018
Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay :
BBK 34(V)122
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thủy
Nhan đề Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thị Thủy ; PGS. TS. Vũ Hồng Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 172 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta; từ đó, đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Quốc hội
Từ khóa tự do Nghị quyết
Từ khóa tự do Ban hành Nghị quyết
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008961-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167112
0023
0045C5A40F4-7D52-406C-8F4A-E9DE01471D1F
005201807101036
008180710s2018 vm vie
0091 0
039|a20180710103622|bluongvt|c20180710101433|dluongvt|y20180710084450|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122|bNG - TH 2018
1001 |aNguyễn, Thị Thủy
24510|aHoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay : |bluận án tiến sĩ luật học / |cNguyễn Thị Thủy ; PGS. TS. Vũ Hồng Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a172 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 60 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta; từ đó, đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aQuốc hội
653 |aNghị quyết
653 |aBan hành Nghị quyết
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008961-2
890|a2
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008962 Đọc sinh viên 34(V)122 NG - TH 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008961 Đọc sinh viên 34(V)122 NG - TH 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào