Luận văn, Luận án
34(V) 015 ĐA - T 2002
Tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam :
BBK 34(V) 015
Tác giả CN Đào, Ngọc Tuấn
Nhan đề Tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam : luận án tiến sĩ triết học / Đào Ngọc Tuấn ; Người hướng dẫn: Trần Phúc Thăng, Trần Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2002
Mô tả vật lý 172 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Làm rõ quá trình hình thành và phát triển khái niệm nhà nước pháp quyền. Nghiên cứu nét đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Tính đặc thù
Từ khóa tự do Tính phổ biến
Từ khóa tự do Xây dựng nhà nước pháp quyền
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 008963
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167113
0023
004D663014D-E38E-4299-ADEF-C1A6EEDF5115
005201807100936
008180710s2002 vm vie
0091 0
039|a20180710093626|bluongvt|c20180710092013|dhuent|y20180710090636|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V) 015|bĐA - T 2002
1001 |aĐào, Ngọc Tuấn
24510|aTính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam : |bluận án tiến sĩ triết học / |cĐào Ngọc Tuấn ; Người hướng dẫn: Trần Phúc Thăng, Trần Thành
260 |aHà Nội, |c2002
300 |a172 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ triết học. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử : 5.01.02. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2017
520 |aLàm rõ quá trình hình thành và phát triển khái niệm nhà nước pháp quyền. Nghiên cứu nét đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.
653 |aViệt Nam
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aTính đặc thù
653 |aTính phổ biến
653 |aXây dựng nhà nước pháp quyền
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 008963
890|a1
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008963 Đọc sinh viên 34(V) 015 ĐA - T 2002 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào