Giáo trình
335.1(075) GIA 2017
Giáo trình Quản trị học /
Kí hiệu phân loại 335.1(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Quản trị học / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản trị kinh doanh ; Phạm Thế Tri
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2017
Mô tả vật lý 415 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản của Quản trị học, gồm: tổng quan về quản trị học; sự phát triển của lý thuyết quản trị; thông tin và quản trị thông tin; quyết định và quá trình ra quyết định; các chức năng của quản trị học (chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra).
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị học
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phạm, Thế Tri,
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 109646-55
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167114
0021
004DA5BCFDA-4010-4816-997E-EB7FDFFE7CBE
005201807261033
008180710s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047339440|c127000
039|a20180726103356|bluongvt|c20180712150104|dLUONGVT|y20180710093915|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a335.1(075)|bGIA 2017
1101 |aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|bTrường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản trị kinh doanh
24510|aGiáo trình Quản trị học /|cTrường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản trị kinh doanh ; Phạm Thế Tri
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2017
300 |a415 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản của Quản trị học, gồm: tổng quan về quản trị học; sự phát triển của lý thuyết quản trị; thông tin và quản trị thông tin; quyết định và quá trình ra quyết định; các chức năng của quản trị học (chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra).
653 |aGiáo trình
653 |aLãnh đạo
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aQuản trị học
653|aViệt Nam
7001 |aPhạm, Thế Tri,|cTS.
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 109646-55
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiatp.hcm/giaotrinhquantrihocthumbimage.jpg
890|a10|b3
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 109655 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 10
2 MSVGT 109654 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 MSVGT 109653 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 MSVGT 109652 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 MSVGT 109651 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 MSVGT 109650 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 MSVGT 109649 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 MSVGT 109648 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 MSVGT 109647 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 MSVGT 109646 Mượn sinh viên 335.1(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào