Luận văn, Luận án
34(V119.1)327.2 NG - H 2018
Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)327.2
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lan Hương
Nhan đề Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Lan Hương ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 69 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Ly hôn
Từ khóa tự do Hậu quả pháp lý
Từ khóa tự do Con chung
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Tải sản
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009148-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169530
0023
004CB566702-9ED4-409C-B17D-F12E61E50F3B
005201904251507
008181119s2018 vm vie
0091 0
039|a20190425150732|bhientt|c20181130171518|dluongvt|y20181119144429|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)327.2|bNG - H 2018
1001 |aNguyễn, Thị Lan Hương
24510|aThực trạng giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Lan Hương ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a69 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày khái quát về giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLy hôn
653 |aHậu quả pháp lý
653 |aCon chung
653 |aSơn La
653 |aTải sản
653|aLuật Hôn nhân gia đình
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009148-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nguyenthilanhuong/anguyenthilanhuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009149 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 NG - H 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009148 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 NG - H 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1