Luận văn, Luận án
34(V113)524.8 NG - H 2018
Thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự từ thực tiễn tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)524.8
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hằng
Nhan đề Thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự từ thực tiễn tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn :luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Xuân Hà ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 61 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về thu thập chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về hoạt động này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Chứng cứ
Từ khóa tự do Thu thập chứng cứ
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009154-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169549
0023
00425AF005B-1773-443D-BD7E-AC19423A0F22
005201905131624
008181121s2018 vm vie
0091 0
039|a20190513162407|bhientt|c20181130162415|dluongvt|y20181121093631|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)524.8|bNG - H 2018
1001 |aNguyễn, Thị Hằng
24510|aThu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự từ thực tiễn tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNguyễn Xuân Hà ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a61 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề chung về thu thập chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về hoạt động này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aTòa án nhân dân
653 |aChứng cứ
653 |aThu thập chứng cứ
653 |aLạng Sơn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009154-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nguyenthihang/anguyenthihangthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009155 Đọc sinh viên 34(V113)524.8 NG - H 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009154 Đọc sinh viên 34(V113)524.8 NG - H 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1