Sách tham khảo
34(V)411 BIN 2018
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm /
Kí hiệu phân loại 34(V)411
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm / Trần Văn Luyện ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2018
Mô tả vật lý 1023 tr. ;27 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận về các loại tội phạm được qui định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), gồm: tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân;...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(10): DSVLHS 002230-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHS(10): MSVLHS 011784-93
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169795
0022
0042708E2DB-2E2C-41C6-87AA-35567940287B
005201812281001
008181226s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047229741|c400000
039|a20181228100049|bluongvt|c20181227084542|dhiennt|y20181218100749|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)411|bBIN 2018
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm /|cTrần Văn Luyện ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2018
300 |a1023 tr. ;|c27 cm.
520 |aPhân tích, bình luận về các loại tội phạm được qui định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), gồm: tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân;...
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aTội phạm
653 |aBộ luật Hình sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(10): DSVLHS 002230-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHS|j(10): MSVLHS 011784-93
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nsluatviet/binhluankhoahocboluathinhsunam2015phancactoiphamthumbimage.jpg
890|a20|b11
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLHS 011793 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 20
2 MSVLHS 011792 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 19 Hạn trả:07-10-2019
3 MSVLHS 011791 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 18
4 MSVLHS 011790 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 17
5 MSVLHS 011789 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 16 Hạn trả:18-11-2019
6 MSVLHS 011788 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 15
7 MSVLHS 011787 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 14
8 MSVLHS 011786 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 13
9 MSVLHS 011785 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 12
10 MSVLHS 011784 Mượn sinh viên 34(V)411 BIN 2018 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào