Sách tham khảo
34(V)411.2 ĐI - QU 2018
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 :
Kí hiệu phân loại 34(V)411.2
Tác giả CN Đinh, Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. Phần thứ hai: Các tội phạm, Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người /Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản Hà Nội :Thông tin và Truyền thông,2018
Mô tả vật lý 423 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận chuyên sâu 34 điều luật được qui định trong chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(20): DSVLHS 002210-29
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHS(10): MSVLHS 011774-83
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169797
0022
004E6D97AAB-C67C-406A-9B5A-830E2EBEC987
005201812281035
008181226s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048032647|c250000
039|a20181228103504|bluongvt|c20181226164538|dhiennt|y20181218102632|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)411.2|bĐI - QU 2018
1001 |aĐinh, Văn Quế
24510|aBình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 :|bbình luận chuyên sâu.|nPhần thứ hai: Các tội phạm,|pChương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người /|cĐinh Văn Quế
260 |aHà Nội :|bThông tin và Truyền thông,|c2018
300 |a423 tr. ;|c24 cm.
520 |aPhân tích, bình luận chuyên sâu 34 điều luật được qui định trong chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aTội phạm
653 |aBộ luật Hình sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(20): DSVLHS 002210-29
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHS|j(10): MSVLHS 011774-83
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nsluatviet/binhluanboluathinhsunam2015phanthuhaicactoiphamthumbimage.jpg
890|a30|b3
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLHS 011783 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 30
2 MSVLHS 011782 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 29
3 MSVLHS 011781 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 28
4 MSVLHS 011780 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 27
5 MSVLHS 011779 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 26
6 MSVLHS 011778 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 25
7 MSVLHS 011777 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 24
8 MSVLHS 011776 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 23
9 MSVLHS 011775 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 22
10 MSVLHS 011774 Mượn sinh viên 34(V)411.2 ĐI - QU 2018 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào