Sách tham khảo
301.5 HU - H 2017
Công tác xã hội gia đình /
Kí hiệu phân loại 301.5
Tác giả CN Huỳnh, Minh Hiền
Nhan đề Công tác xã hội gia đình / Huỳnh Minh Hiền
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2017
Mô tả vật lý 161 tr. :minh họa ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác xã hội gia đình, gồm: sự chuyển biến của gia đình Việt Nam ngày nay; quan niệm về giá trị, nguyên tắc cơ bản trong công tác xã hội gia đình; mô hình chu kì sống trong công tác xã hội gia đình; sơ đồ thế hệ, sơ đồ sinh thái; kế hoạch hỗ trợ gia đình;…
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Công tác xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênXH(10): DSVXH 002002-11
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169934
0022
004C2B2D578-0662-4261-9804-449F0475DCD2
005201901051452
008190105s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047345083|c65000
039|a20190105145214|bluongvt|c20190105101836|dhiennt|y20181224170140|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a301.5|bHU - H 2017
1001 |aHuỳnh, Minh Hiền
24510|aCông tác xã hội gia đình / |cHuỳnh Minh Hiền
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2017
300 |a161 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
504|aTài liệu tham khảo: tr. 157 -160.|b59
520 |aNghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác xã hội gia đình, gồm: sự chuyển biến của gia đình Việt Nam ngày nay; quan niệm về giá trị, nguyên tắc cơ bản trong công tác xã hội gia đình; mô hình chu kì sống trong công tác xã hội gia đình; sơ đồ thế hệ, sơ đồ sinh thái; kế hoạch hỗ trợ gia đình;…
653 |aGia đình
653 |aXã hội học
653 |aCông tác xã hội
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cXH|j(10): DSVXH 002002-11
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/congtacxahoigiadinhthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVXH 002011 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVXH 002010 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVXH 002009 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVXH 002008 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVXH 002007 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVXH 002006 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVXH 002005 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVXH 002004 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVXH 002003 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVXH 002002 Đọc sinh viên 301.5 HU - H 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào