Sách tham khảo
335(V)14 LÊ - QU 2016
Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số hoàn thành (KPI) :
Kí hiệu phân loại 335(V)14
Tác giả CN Lê, Quân,
Nhan đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số hoàn thành (KPI) : sách chuyên khảo / Lê Quân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 424 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, gồm: hội đồng quản trị; ban điều hành; giám đốc điều hành; giám đốc chức năng; lãnh đạo doanh nghiệp, KIP và BSC; chỉ số hoàn thành nhiệm vụ, khung năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(5): DSVKT 003370-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170075
0022
00409B53FC0-70F6-4A7D-8FD8-C53F5668512E
005201901241113
008190105s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786046262756|c200000
039|a20190124111329|bluongvt|c20190124105256|dluongvt|y20190105154506|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a335(V)14|bLÊ - QU 2016
1001 |aLê, Quân,|c[PGS. TS],|d[1974-]
24510|aLãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số hoàn thành (KPI) :|bsách chuyên khảo /|cLê Quân
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a424 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 421 - 424.|b55
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, gồm: hội đồng quản trị; ban điều hành; giám đốc điều hành; giám đốc chức năng; lãnh đạo doanh nghiệp, KIP và BSC; chỉ số hoàn thành nhiệm vụ, khung năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp.
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLãnh đạo
653 |aQuản trị doanh nghiệp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(5): DSVKT 003370-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/lanhdaodoanhnghiepvietnamthumbimage.jpg
890|a5
911 |aTrần Thu Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003374 Đọc sinh viên 335(V)14 LÊ - QU 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVKT 003373 Đọc sinh viên 335(V)14 LÊ - QU 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVKT 003372 Đọc sinh viên 335(V)14 LÊ - QU 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVKT 003371 Đọc sinh viên 335(V)14 LÊ - QU 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVKT 003370 Đọc sinh viên 335(V)14 LÊ - QU 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào