Sách tham khảo
34.618 NG - A 2016
Hợp tác quốc tế của chính quyền địa phương - Pháp luật và thực tiễn ở Cộng hòa Pháp và Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34.618
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Anh,
Nhan đề Hợp tác quốc tế của chính quyền địa phương - Pháp luật và thực tiễn ở Cộng hòa Pháp và Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức,2016
Mô tả vật lý 277 tr. :minh họa ;21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về hợp tác phi tập trung. Nghiên cứu qui định pháp luật và thực tiễn hợp tác phi tập trung của Cộng hòa Pháp và Việt Nam; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác phi tập trung ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp
Từ khóa tự do Hợp tác quốc tế
Từ khóa tự do Hợp tác phi tập trung
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLQT(5): DSVLQT 002301-5
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLQT(5): MSVLQT 004194-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170076
0022
0040EA8ABA5-6414-4D83-86BC-56426A3DF215
005201901241024
008190115s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048668921|c80000
039|a20190124102430|bluongvt|c20190123154348|dhiennt|y20190105163101|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.618|bNG - A 2016
1001 |aNguyễn, Hoàng Anh,|cPGS. TS.
24510|aHợp tác quốc tế của chính quyền địa phương - Pháp luật và thực tiễn ở Cộng hòa Pháp và Việt Nam :|bsách chuyên khảo /|cNguyễn Hoàng Anh
260 |aHà Nội :|bHồng Đức,|c2016
300 |a277 tr. :|bminh họa ;|c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 275 - 277.|b21
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về hợp tác phi tập trung. Nghiên cứu qui định pháp luật và thực tiễn hợp tác phi tập trung của Cộng hòa Pháp và Việt Nam; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác phi tập trung ở Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp
653 |aHợp tác quốc tế
653 |aHợp tác phi tập trung
653|aLuật Quốc tế
653|aChính quyền địa phương
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLQT|j(5): DSVLQT 002301-5
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLQT|j(5): MSVLQT 004194-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/hoptacquoctecuachinhquyendiaphuongthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLQT 004198 Mượn sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 10
2 MSVLQT 004197 Mượn sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 9
3 MSVLQT 004196 Mượn sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 8
4 MSVLQT 004195 Mượn sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 7
5 MSVLQT 004194 Mượn sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLQT 002305 Đọc sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLQT 002304 Đọc sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLQT 002303 Đọc sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLQT 002302 Đọc sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLQT 002301 Đọc sinh viên 34.618 NG - A 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào