Giáo trình
34(V)01(075) HO - QU 2015
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả CN Hoàng, Thị Kim Quế,
Nhan đề Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2015
Mô tả vật lý 536 tr. ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận nhà nước và pháp luật, gồm: nhập môn lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, các trường phái pháp luật, qui phạm pháp luật,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lí luận nhà nước pháp luật
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007757-66
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170082
0021
004D0B1F587-A0C6-4080-854E-B08FD7275E24
005201901241654
008190123s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786046242505|c162000
039|a20190124165423|bluongvt|c20190124165345|dluongvt|y20190107091739|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)01(075)|bHO - QU 2015
1001 |aHoàng, Thị Kim Quế,|cGS. TS.
24510|aGiáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật /|cHoàng Thị Kim Quế
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2015
300 |a536 tr. ;|c24 cm.
490 |aTủ sách Khoa học
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 528 - 536.|b143
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận nhà nước và pháp luật, gồm: nhập môn lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, các trường phái pháp luật, qui phạm pháp luật,...
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLí luận nhà nước pháp luật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007757-66
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/giaotrinhlyluannhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007766 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 10
2 DSVGT 007765 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 9
3 DSVGT 007764 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 8
4 DSVGT 007763 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 7
5 DSVGT 007762 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 6
6 DSVGT 007761 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 5
7 DSVGT 007760 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 4
8 DSVGT 007759 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 3
9 DSVGT 007758 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 2
10 DSVGT 007757 Đọc sinh viên 34(V)01(075) HO - QU 2015 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào