Luận văn, Luận án
34(V113)249 LA - TR 2018
Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)249
Tác giả CN Lã, Xuân Trường
Nhan đề Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học /Lã Xuân Trường ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng đường giao thông. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường giao thông tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Thu hồi đất
Từ khóa tự do Bồi thường
Từ khóa tự do Tái định cư
Từ khóa tự do Hỗ trợ
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009714-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171074
0023
004868126E4-4D4D-45FB-B5A9-C29A8801D92F
005201905071011
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507101113|bhuent|c20190506161013|dluongvt|y20190504153532|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)249|bLA - TR 2018
1001 |aLã, Xuân Trường
24510|aPháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học /|cLã Xuân Trường ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a93 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 76 - 79.|b41
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng đường giao thông. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường giao thông tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai
653 |aThu hồi đất
653 |aBồi thường
653 |aTái định cư
653 |aHỗ trợ
653 |aLạng Sơn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009714-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/laxuantruong/alaxuantruongthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009715 Đọc sinh viên 34(V113)249 LA - TR 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009714 Đọc sinh viên 34(V113)249 LA - TR 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1