Luận văn, Luận án
34(V114.1)246 NG - T 2018
Pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang :
BBK 34(V114.1)246
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nhật Tân
Nhan đề Pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Nhật Tân ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 98 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề chung về pháp luật giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất thông qua Tòa án nhân dân. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp đất đai
Từ khóa tự do Vị Xuyên, Hà Giang
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009750-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171076
0023
004E3F600F4-1D56-4E75-AF1A-A18DE342CF01
005201905071637
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507163739|bhiennt|c20190506161258|dluongvt|y20190504155153|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V114.1)246|bNG - T 2018
1001 |aNguyễn, Thị Nhật Tân
24510|aPháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Nhật Tân ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a98 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 80 - 82.|b42
520 |aNghiên cứu những vấn đề chung về pháp luật giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất thông qua Tòa án nhân dân. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp đất đai
653 |aVị Xuyên, Hà Giang
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009750-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenthinhattan/anguyenthinhattanthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009751 Đọc sinh viên 34(V114.1)246 NG - T 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009750 Đọc sinh viên 34(V114.1)246 NG - T 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1