Luận văn, Luận án
34(V113)249 TÔ - H 2018
Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)249
Tác giả CN Tô, Thị Thanh Hương
Nhan đề Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Tô Thị Thanh Hương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 89 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn. Đưa ra yêu cầu về công tác thu hồi đất và các giải pháp nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Lạng Sơn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Thu hồi đất
Từ khóa tự do Người sử dụng đất
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009580-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171077
0023
0043FA2ED95-2481-47CF-9735-A9DEFF04C653
005201905101509
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190510150915|bnhunt|c20190506160238|dluongvt|y20190504160218|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)249|bTÔ - H 2018
1001 |aTô, Thị Thanh Hương
24510|aPháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTô Thị Thanh Hương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a89 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 76 - 79.|b55
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn. Đưa ra yêu cầu về công tác thu hồi đất và các giải pháp nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Lạng Sơn.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai
653 |aThu hồi đất
653 |aNgười sử dụng đất
653 |aLạng Sơn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009580-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/tothithanhhuong/atothithanhhuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009581 Đọc sinh viên 34(V113)249 TÔ - H 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009580 Đọc sinh viên 34(V113)249 TÔ - H 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1