Luận văn, Luận án
34(V)252 TÔ - TR 2018
Pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu :
BBK 34(V)252
Tác giả CN Tống, Thị Huyền Trang
Nhan đề Pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu : luận văn thạc sĩ Luật học / Tống Thị Huyền Trang ; PGS. TS. Lưu Ngọc Tố Tâm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 115 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về kiểm soát phế liệu nhập khẩu và pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu. Phân tích thực trạng pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Từ khóa tự do Phế liệu
Từ khóa tự do Phế liệu nhập khẩu
Từ khóa tự do Kiểm soát phế liệu nhập khẩu
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009706-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171078
0023
004BE087394-7488-42D4-8EF0-41A7D04D5AAC
005201905071454
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507145400|bngocht|c20190507145330|dngocht|y20190504161511|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)252|bTÔ - TR 2018
1001 |aTống, Thị Huyền Trang
24510|aPháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTống Thị Huyền Trang ; PGS. TS. Lưu Ngọc Tố Tâm hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a115 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 92 - 97.|b82
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về kiểm soát phế liệu nhập khẩu và pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu. Phân tích thực trạng pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Môi trường
653 |aPhế liệu
653 |aPhế liệu nhập khẩu
653|aKiểm soát phế liệu nhập khẩu
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009706-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/tongthihuyentrang/atongthihuyentrangthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009707 Đọc sinh viên 34(V)252 TÔ - TR 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009706 Đọc sinh viên 34(V)252 TÔ - TR 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1