Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam (519)

      Thờ cúng tổ tiên là tập tục cổ truyền có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là loại hình tín ngưỡng dân gian thể hiện rõ nét đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Tuy nhiên, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên còn tồn tại những yếu tố lỗi thời như: mê tín dị đoan, phô trương tiền tài, địa vị, lãng phí…

       Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu và có nhận thức đúng về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam” do PGS. TS. Lương Thị Thoa chủ biên.

       Nội dung cuốn sách khái quát về các tập tục thờ cúng tổ tiên trên thế giới và xu hướng phát triển của loại hình tín ngưỡng này trong tương lai.

      Phần đầu cuốn sách, giới thiệu nguồn gốc hình thành và các loại hình tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trên thế giới. Phần tiếp theo, phân tích những đặc trưng của văn hóa thờ cúng tổ tiên tại một số quốc gia châu Á, châu Phi, châu Mỹ và Việt Nam ở ba cấp độ: gia đình - làng xã - quốc gia. Tác giả đi sâu phân tích những quan niệm truyền thống và phong tục thờ cúng tổ tiên của các quốc gia, dân tộc trên thế giới như: đối tượng, nghi lễ, lễ vật, địa điểm và thời điểm thờ cúng.

      Sách xuất bản năm 2015, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về cội nguồn văn hóa dân tộc nói riêng và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trên thế giới nói chung; hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện - Phòng đọc 1 - Giá sách Nguyên lý Mác - Lênin.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!