Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Ấn Độ hôm qua và hôm nay / Đinh Trung Kiên

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995
184 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Aspects philosophiques du droit international privé / Henri Batiffol

Paris : Dalloz, 2002
346 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1

4
Bản sắc văn hóa - một số cách tiếp cận / Lê Thúy Hạnh // Triết học. Số 9/2015, tr. 57 - 64.
Tác giả trình bày tổng quát cách tiếp cận khác nhau với khái niệm " bản sắc văn hóa" như cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận biện luận; cách tiếp cận chủ thể; cách tiếp cận dựa theo phạm vi đối tượng; đưa ra nhận định chung về bản sắc văn hóa trong thời đại ngày nay mang bản sắc mở, liên tục đổi mới, đồng nhất hóa, gắn với ngôn ngữ và sự biểu đạt, là cái đặc thù trong triết học biện chứng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 42