Photocopy

* Thư viện trang bị hệ thống máy Photocopy đáp ứng nhu cầu sao chụp tài liệu của bạn đọc.

* Bạn đọc đăng ký photo tài liệu và thanh toán tiền trực tiếp với cán bộ thư viện tại Quầy phục vụ Phòng đọc 1 và Phòng đọc 2.