Đào tạo người dùng tin

Các chương trình đào tạo người dùng tin:

1. Khóa học kĩ năng thông tin: dành cho sinh viên khóa mới, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên văn bằng 2.

+ Thời gian tổ chức: Khi sinh viên, học viên mới nhập học.

2. Tập huấn sử dụng CSDL pháp luật trực tuyến Heinonline hàng tháng

- Thời gian đăng ký tập huấn: Từ ngày 01 – ngày 20 hàng tháng.

- Hướng dẫn sử dụng CSDL Heinonline tại chỗ: 1 – 3 bạn đọc

- Tổ chức lớp tập huấn sử dụng CSDL Heinonline: > 3 bạn đọc.