Tài liệu Truy cập mở

STT

Địa chỉ Web

Giới thiệu

Hướng dẫn tra cứu

 

VIỆT NAM

 

 

 1

  https://congbobanan.toaan.gov.vn/

 Trang Thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án của Tòa án nhân dân Tối cao.

 

2

  http://repository.vnu.edu.vn/

 Cổng thông tin tài liệu mở của trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

3

  http://voer.edu.vn/

 Thư viện học liệu mở Việt Nam.

 

4

  http://www.vjol.info/

 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến.

 

     

 

 

NƯỚC NGOÀI

 

 

1

  http://www.opendoar.org/
 

 Là một thư mục các kho tài liệu nội sinh cho phép truy cập mở của các trường đại học, Viện nghiên cứu trên toàn thế giới.

Xem chi tiết

2

  http://www.tandfonline.com/page/openaccess

Gồm 30 tên tạp chí của Taylor & Francis bao quát nhiều lĩnh vực.

Xem chi tiết

3

1. Open-access-resources

2. Free academic journals

3. Worldwide Science

Các nguồn thông tin miễn phí của INASP: thông tin toàn cầu về các nguồn thông tin khoa học trên các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế.

Xem chi tiết

4

  http://www.mgutheses.org/

Cơ sở dữ liệu Luận văn của Đại học Mahatma Ganhi

Xem chi tiết

5

  https://www.openaire.eu/

Gồm các đề tài và dự án nghiên cứu theo chương trình Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu.

Xem chi tiết

             

Truy cập mở là truy cập miễn phí tới các công trình nghiên cứu và các dữ liệu trên Internet mà không có bất cứ một yêu cầu nào về tài chính, pháp lý và các rào cản kỹ thuật hay công nghệ. Việc cho phép người dùng tự do truy cập giúp cho tác giả phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, kiểm soát được việc đạo văn và tăng số trích dẫn công trình khoa học của mình. Các tài liệu truy cập mở thường tập trung vào các bài báo, báo cáo hội thảo, luận văn, luận án, bài viết có phản biện,... Lợi ích của truy cập mở: Truy cập mở có rất nhiều lợi ích cho cộng đồng, tổ chức và cá nhân.

Đối với các nhà nghiên cứu:
- Tăng số lượng người biết đến bài biết và các tài liệu liên quan
- Tăng khả năng nhận biết, hiển thị và ảnh hưởng của công trình
- Tăng cường nghiên cứu liên ngành
- Tăng tốc độ nghiên cứu, khám phá và đổi mới
Đối với các tổ chức giáo dục:
- Đóng góp, thúc đẩy các nghiên cứu trình độ cao
- Giúp cho các đơn vị nhỏ có cơ hội truy cập bình đẳng
- Tăng khả năng cạnh tranh trong nghiên cứu học thuật
- Cho sinh viên và học viên
- Làm phong phú về số lượng và tăng cường chất lượng bài viết
- Là một kênh hỗ trợ, giáo dục người học
Các doanh nghiệp:
- Được truy cập vào các kết quả nghiên cứu để thúc đẩy sản xuất, đổi mới
- Kích thích ý tưởng mới, dịch vụ mới, sản phẩm mới
- Tạo các cơ hội việc làm cho người lao động
Cộng đồng:
- Nâng cao hiểu biết về khoa học phục vụ sức khỏe, môi trường, năng lượng,...
- Phong trào tự học, tự nâng cao trình độ.
Các nhà tài trợ nghiên cứu:
- Thúc đẩy lợi ích trong đầu tư
- Tạo danh mục để quản lý đầu tư nghiên cứu
- Tránh tài trợ nghiên cứu trùng lặp
- Tạo sự minh bạch trong đầu tư
- Tăng sự cạnh tranh trong các kết quả nghiên cứu.