Đọc tại chỗ

1. Không gian phòng đọc

- Phòng đọc 1 gồm: Khu vực hành lang, Khu vực phòng đọc chính, Khu vực phòng tạp chí lưu, Khu vực dành cho cán bộ giảng viên, sinh viên chất lượng cao và mã ngành ngôn ngữ Anh.

- Phòng đọc 2 gồm: Khu vực báo, tạp chí; Khu vực sách tham khảo, giáo trình; Khu vực máy tính.

2. Nội dung kho tài liệu

- Phòng đọc 1: Luận án, luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu hội thảo; sách tham khảo về chuyên ngành Khoa học xã hội: chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, văn học; tạp chí đóng lưu; sách tham khảo tiếng Anh, Pháp.

- Phòng đọc 2: Sách tham khảo các chuyên ngành Luật tiếng Việt và tiếng Anh, sách tiếng Đức, giáo trình các môn học, báo, tạp chí.

3. Tổ chức kho tài liệu:

- Tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn

- Tài liệu được sắp xếp theo chuyên ngành (Luật Hành chính, Luật Hiến pháp…)

- Trong từng chuyên ngành tài liệu được sắp xếp theo chủ đề (Quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính, thủ tục hành chính…)

- Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo trật tự chữ cái nhan đề của tài liệu

4. Thời gian phục vụ:

- Thứ hai – thứ bảy: Từ 7h30’ – 19h30’.

   

Phòng đọc 1

Phòng đọc 2

Phòng học dành cho sinh viên lớp Chất lượng cao, Ngôn ngữ Anh

Khu vực thảo luận Phòng đọc 1 Khu vực thảo luận Phòng đọc 2