Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. NHÂN SỰ

   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1.

  ThS. Lê Thị Hạnh

Giám đốc

2. 

  ThS. Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc

3.

  ThS. Đàm Viết Lâm

Tổ trưởng Tổ Thông tin

4.

  CN. Lương Thị Ngọc Tú

Thư viện viên - Tổ Thông tin

5.

  ThS. Vũ Thị Lương

Tổ trưởng Tổ Bổ sung – Biên mục

6.

  CN. Nguyễn Thị Huệ

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

7.

  CN. Trần Thu Hiền

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

8.

  CN. Nguyễn Thị Ánh

Tổ trưởng Tổ phục vụ

9.

  CN. Khuất Thị Yến

Thư viện viên - Phòng đọc

10.

  ThS. Lê Thị Hồng Lý

Thư viện viên - Phòng đọc

11.

  CN. Nguyễn Thị Tươi

Thư viện viên - Phòng đọc

12.

  CN. Vũ Thị Tâm

Thư viện viên - Phòng đọc

13.

  CN. Lại Cao Bằng

Thư viện viên - Phòng đọc

14.       CN. Đỗ Thị Thu Thư viện viên - Phòng đọc

15.

  CN. Nguyễn Thị Hiền

Thư viện viên - Phòng mượn

16.

CN. Hà Thị Ngọc

Thư viện viên - Phòng mượn

17.     CN. Nguyễn Thị Như Thư viện viên - Phòng mượn