Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. NHÂN SỰ

   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1.

  ThS. Lê Thị Hạnh

Giám đốc - Tổ Bổ sung – Biên mục

2. 

  ThS. Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc - Tổ Thông tin

3.

  ThS. Đàm Viết Lâm

Tổ trưởng Tổ Thông tin

4.

  CN. Lương Thị Ngọc Tú

Thư viện viên - Tổ Thông tin

5.

  ThS. Vũ Thị Lương

Tổ trưởng Tổ Bổ sung – Biên mục

6.

  CN. Nguyễn Thị Huệ

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

7.

  CN. Trần Thu Hiền

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

8.

  CN. Nguyễn Thị Ánh

Tổ trưởng Tổ phục vụ

9.

  CN. Khuất Thị Yến

Thư viện viên - Phòng đọc

10.

  ThS. Lê Thị Hồng Lý

Thư viện viên - Phòng đọc

11.

  CN. Nguyễn Thị Tươi

Thư viện viên - Phòng đọc

12.

  CN. Vũ Thị Tâm

Thư viện viên - Phòng đọc

13.

  CN. Lại Cao Bằng

Thư viện viên - Phòng đọc

14.       CN. Đỗ Thị Thu Thư viện viên - Phòng đọc

15.

  CN. Nguyễn Thị Hiền

Thư viện viên - Phòng mượn

16.

CN. Hà Thị Ngọc

Thư viện viên - Phòng mượn

17.     CN. Nguyễn Thị Như Thư viện viên - Phòng mượn