Giới thiệu Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Luật
 Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

    Trung tâm có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lý, tư vấn pháp luật và quản lý của Nhà trường thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và tài liệu tại Trung tâm và các thư viện khác (nếu có hợp tác, liên kết) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin thư viện dài hạn và ngắn hạn; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật; thu nhận, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của Trường như: đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các dạng tài liệu khác; các ấn phẩm tài trợ, tặng biếu, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; biên soạn các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn người dùng tin, chỉ dẫn, kiểm tra, kiểm soát bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện.

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin thư viện và các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho viên chức của Trung tâm để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác; tiến hành thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, cũ nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

- Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin thư viện; tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thư viện; liên kết, hợp tác với các thư viện luật trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Ban Giám hiệu và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

Lịch 03-2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31