TRUNG TÂM THÔNG TIN –THƯ VIỆN

Địa chỉ:  Tòa nhà D  -  87  Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: Thuvien@hlu.edu.vn

ĐIỆN THOẠI  LIÊN  HỆ:

1. Phòng Giám đốc:  04. 37730474

2. Quầy Lễ tân: 04. 37734549

3. Phòng đọc 1: 04. 37731465

4. Phòng đọc 2: 04. 37734787

5. Phòng Bổ sung – Biên mục: 04. 37730301

6. Phòng Thông tin:  04. 37731632