Nguồn lực thông tin

- Tổng số vốn tài liệu: 22.563 tên (194.647 cuốn); 10.584 tài liệu số, trong đó:

Bộ sưu tập

Số tên

Bản in

Bản số

Tổng số bản in

(1) Giáo trình

794

721

120

54.284

(2) Sách tham khảo

14.117

13.450

200

126.630

(3) Luận văn, Luận án

8.177

7.524

4.624

12.627

(4) Đề tài khoa học

458

457

420

544

(5) TL Hội nghị, hội thảo

415

411

0

562

(6) Bài viết tạp chí

41.088

0

4.430

2.974 (quyển)

(7) Tài liệu truy cập mở

790

0

790

0

Tổng

65.839

22.563

10.584

194.647

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Cơ sở dữ liệu Sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection của Nhà xuất bản IG Publishing.

- Cơ sở dữ liệu Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press.

- Cơ sở dữ liệu tạp chí SAGE.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

 (Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 10/06/2022).


Lịch 06-2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3