Nguồn lực thông tin

- Tổng số vốn tài liệu: 22.963 tên (201.770 cuốn); 11.102 tài liệu số, trong đó:

Bộ sưu tập

Số tên

Bản in

Bản số

Tổng số bản in

(1) Giáo trình

829

757

120

56.038

(2) Sách tham khảo

14.443

13.701

200

128.332

(3) Luận văn, Luận án

8.202

7.552

4.54

12.683

(4) Đề tài khoa học

617

499

576

594

(5) TL Hội nghị, hội thảo

482

454

402

605

(6) Bài viết tạp chí

42.691

0

4.386

3.518 (quyển)

(7) Tài liệu truy cập mở

764

0

764

0

Tổng

68.028

22.963

11.102

201.770

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Cơ sở dữ liệu Sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection của Nhà xuất bản IG Publishing.

- Cơ sở dữ liệu Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press.

- Cơ sở dữ liệu tạp chí SAGE.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

 (Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 6/12/2022).


Lịch 02-2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5