Nguồn lực thông tin

1. Tài liệu in: 

Tổng số vốn tài liệu: 18.699 tên (200.364 cuốn), trong đó:

+ Sách: 11.655 tên (109.824 cuốn).

+ Giáo trình: 501 tên (80.663 cuốn).

+ Luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp: 6.041tên ( 9.176 cuốn).

+ Đề tài khoa học, tài liệu hội thảo: 501 tên (701 cuốn).

+ Báo, tạp chí: 100 tên.

2. Tài liệu số: 

- Tài liệu nội sinh: 3.353 tên tài liệu.

+ Giáo trình: 48 tên.

+ Luận văn, luận án: 1.287 tên.

+ Đề tài khoa học: 28 tên.

+ Bài trích (Tạp chí Luật học): 1.990 bài trích.

+ Bộ sưu tập tài liệu điện tử từ nguồn truy cập mở trên mạng Internet: 41 tên.

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

(Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 7/3/2018).

 


Lịch 11-2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2