Tài nguyên thông tin

- Tổng số vốn tài liệu: 24.056 tên (192.359 cuốn); 12.079 tài liệu số, trong đó:

 Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

- Sách điện tử Oxford Scholarship Online: 105 tên.

 (Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 19/2/2024).

Lịch 04-2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5