Nguồn lực thông tin

1. Tài liệu in

Tổng số vốn tài liệu: 17.656 tên tài liệu  (183.521 cuốn), trong đó:

+ Sách: 104.755 cuốn

+ Giáo trình: 69.827 cuốn

+ Luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp: 8.296 cuốn

+ Đề tài khoa học, tài liệu hội thảo: 643 cuốn

+ Báo, tạp chí: 100 tên

2. Tài liệu điện tử

+ CSDL pháp luật trực tuyến Heinonline

+ Tạp chí Luật học

+ Bộ sưu tập tài liệu điện tử từ nguồn truy cập mở trên mạng Internet.