Nguồn lực thông tin

1. Tài liệu in: 

Tổng số vốn tài liệu: 19.853 tên (206.962 cuốn), trong đó:

+ Sách: 12.275 tên (112.041 cuốn).

+ Giáo trình: 613 tên (82.249 cuốn).

+ Luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp: 6.400 tên (9.892 cuốn).

+ Đề tài khoa học: 303 tên (382 cuốn).

+ Tài liệu hội thảo: 262 tên (398 cuốn).

+ Báo, tạp chí: 100 tên.

2. Tài liệu số: 

- Tài liệu nội sinh: 4.224 tên tài liệu.

+ Giáo trình: 77 tên.

+ Sách tham khảo: 16 tên.

+ Luận văn, luận án: 1.639 tên.

+ Đề tài khoa học: 55 tên.

+ Bài trích (Tạp chí Luật học): 2.341 bài trích.

+ Bộ sưu tập tài liệu điện tử từ nguồn truy cập mở trên mạng Internet: 96 tên.

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press: 75 cuốn.

(Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 12/12/2018).

 


Lịch 03-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31