Nguồn lực thông tin

1. Tài liệu in: 

Tổng số vốn tài liệu: 18.322 tên (198.530 cuốn), trong đó:

+ Sách: 11.227tên (135.797 cuốn).

+ Giáo trình: 458 tên (52.751 cuốn).

+ Luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp: 5.871 tên (8.922 cuốn).

+ Đề tài khoa học, tài liệu hội thảo: 466 tên (528 cuốn).

+ Báo, tạp chí: 100 tên.

2. Tài liệu số: 

- Tài liệu nội sinh: 3.035 tên tài liệu.

+ Giáo trình: 45 tên.

+ Luận văn, luận án: 1.023 tên.

+ Đề tài khoa học: 28 tên.

+ Bài trích (Tạp chí Luật học): 1.895 tên.

+ Bộ sưu tập tài liệu điện tử từ nguồn truy cập mở trên mạng Internet: 41 tên.

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.