Nguồn lực thông tin

1. Tài liệu in: 

Tổng số vốn tài liệu: 20.207 tên (189.445 cuốn), trong đó:

+ Sách: 12.075 tên (109.656 cuốn).

+ Giáo trình: 583 tên (69.101 cuốn).

+ Luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp: 6.078 tên (9.736 cuốn).

+ Đề tài khoa học: 366 tên (447 cuốn).

+ Tài liệu hội thảo: 306 tên (447 cuốn).

+ Báo, tạp chí: 58 tên.

2. Tài liệu số: 

- Tài liệu nội sinh: 5.855 tên tài liệu.

+ Giáo trình: 78 tên.

+ Sách tham khảo: 22 tên.

+ Luận văn, luận án: 2.807 tên.

+ Đề tài khoa học: 251 tên.

+ Bài trích (Tạp chí Luật học): 2.600 bài trích.

+ Bộ sưu tập tài liệu điện tử từ nguồn truy cập mở trên mạng Internet: 96 tên.

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press: 75 cuốn.

(Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 25/9/2019).

 


Lịch 11-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1