Nguồn lực thông tin

Tổng số vốn tài liệu: 21.063 tên (186.599 cuốn); 8.393 tài liệu số, trong đó:

Bộ sưu tập Số tên Tài liệu số Tài liệu in Tổng số bản in
(1) Giáo trình 737 106 665 49214
(2) Sách tham khảo 13596 120 12975 122893
(3) Luận văn, Luận án 7214 3670 6562 10704
(4) Đề tài khoa học 387 352 387 474
(5) TL Hội nghị, hội thảo 373 0 367 510
(6) Bài viết tạp chí 37478 3961 0 0
(7) Đa phương tiện 7 0 6 6
(8) Tạp chí 178 2 101 2798
(9) Tài liệu truy cập mở 190 190 0 0
Tổng 60160 8393 21063 186599
      

 

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

- Cơ   sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press: 75 cuốn.

   (Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 23/11/2020).


Lịch 03-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4