Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới pháp luật Việt Nam với lời đề dẫn của GS. Antoine Leca = Influences du droit Français au Vietnam avec la prèace d' Antoine Leca : Chủ biên: Arnaud de Raulin,... [et al.] ; Đào Trí Úc,... [et al.]

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
335 tr. ; 24 cm.

Tập hợp những bài viết của các tác giả nghiên cứu về quá trình tiếp nhận cũng như ảnh hưởng của văn hóa, pháp luật Pháp tới văn hóa, pháp luật Việt Nam và mối quan hệ giữa hai hệ thống pháp luật này.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3)

4
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
5
Bàn về các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế / Thái Vĩnh Thắng // Luật học. Số 7/2006, tr. 56 - 63.
Tác giả đề cập tới những nội dung các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam trong thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, như: Nguyên tắc pháp luật phải thể hiện ý chí của các tầng lớp nhân dân lao động, nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền công dân và quyền con người, nguyên tắc đảm bảo tính tối cao của hiến pháp, nguyên tắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản,..
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 29