Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn ; Lê Thị Tuyết Ba,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
652 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giá trị những tư tưởng lớn của C. Mác về con người / Hồ Sĩ Quý // Lý luận Chính trị. Số 5/2018, tr. 29 - 35.
Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và CNXH... thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Mác. Sứ mệnh của chủ nghĩa Mác không nằm ở vấn đề con người nhưng những tư tưởng của ông về con người vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người, có ý nghĩa lớn với khoa học về con người và sự nghiệp giải phóng con người.
Đầu mục:0
3
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:229) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:814) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
I.Cantơ - Người sáng lập nền triết học cổ điển Đức / Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Huyên... [et all.]

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1997
304 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách tập hợp các bài viết của các tác giả về I.Cantơ - người khởi xướng phép biện chứng tiên nghiệm và nền triết học cổ điển Đức
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3