Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ba mươi năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam / Chủ biên: Đinh Thế Huynh, ... [et al.] ; Hoàng Chí Bảo, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
473 tr. ; 24cm.

Nêu bối cảnh quốc tế, trong nước và quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 30 năm (1986-2016). Phân tích quá trình đổi mới và phát triển trên một số lĩnh vực chủ yếu như: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển văn hóa, xã hội; đường lối và chính sách đối ngoại... Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế / Lê Hữu Nghĩa // Cộng sản. Số 1/2016, tr. 56 - 60.
Nêu bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ đảng viên cũng như của Đảng đã tạo nên sức mạnh, thống nhất ý chí, bảo đảm cho Đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi. Vì thế, vấn đề hàng đầu trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay là nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin trong tình hình mới / Lê Hữu Nghĩa // Lý luận chính trị Số 11/2018, tr. 54-59.
Nêu và phân tích các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lí luận của Lênin để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững; nó là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đáp ứng nhiệm vụ lịch sử mà không học thuyết nào có thể thay thế được.
Đầu mục:0
4
5
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
884 tr. ; 24 cm.

Tập hợp các bài viết đề cập đến cách mạng Việt Nam và vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam; phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Đầu mục:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10