Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước : số chuyên đề / Viện Khoa học pháp lý ; Biên soạn: Võ Đình Toàn, Trần Thị Quang Hồng, Đỗ Thị Thúy Hằng // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 1/2018, tr. 4 - 68.Bộ Tư pháp
Trình bày thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Phân tích thực trạng tổ chức cải cách thủ tục hành chính và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, thực thi pháp luật và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Đầu mục:0
2
Giám sát, phản biện xã hội, minh bạch thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai - những hạn chế bất cập và giải pháp hoàn thiện / Võ Đình Toàn, Lê Thị Thúy Nga // Nghề luật. Số 2/2017, tr. 53 - 59.
http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Lists/CacSoDaXuatBan/Attachments/152/So%202.%202017.pdfBài viết làm rõ chủ thể, hình thức của cơ chế giám sát, phản biện xã hội và minh bạch thông tin; đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, minh bạch hóa thông tin trong quản lý đất đai, bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Đầu mục:0

3
Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội : Công an nhân dân, 1999
211 tr. ; 20 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản vè Luật ngân hàng Việt Nam. Địa vị pháp lý của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng và chế độ dịch vụ thanh toán, pháp luật về quản lý ngoại hối
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Võ Đình Toàn chủ biên ; Vũ Văn Cương ,... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2017
407 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng Việt Nam, gồm: Ngân hàng nhà nước Việt Nam; pháp luật điều chỉnh các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán của các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính, dịch vụ và pháp luật về ngoại hối.
Đầu mục:25 Tài liệu số:1

5
Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Võ Đình Toàn chủ biên ; Vũ Văn Cương ... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2014
410 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật ngân hàng Việt Nam, bao gồm: tổ chức tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngoại hối; các hoạt động của ngân hàng như: hoạt động cho vay, hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá, hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng; hoạt động bảo lãnh ngân hàng và hoạt động dịch vụ thanh toán.
Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6