Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Áp dụng pháp luật - Một số vấn đề cần quan tâm/ Nguyễn Minh Đoan // Luật học. Số 3/1996, tr. 14 - 18.
Bài viết phân tích những yếu tố cần phải có để thực hiện và áp dụng pháp luật có hiệu quả: có quy phạm pháp luật tốt; trình độ văn hóa pháp lý cao trong cán bộ và nhân dân; cơ quan pháp luật được tổ chức khoa học, có sự phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ; cơ quan áp dụng pháp luật phải thông thạo các công việc mà mình đảm nhận...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
5
Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật / Nguyễn Minh Đoan // Luật học. Số 3/2000, tr. 17 - 21.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 33