Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn ; Lê Thị Tuyết Ba,... [et al.]
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
652 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Đổi mới để phát triển
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
239 tr. ; 19 cm.

Tập hợp 15 bài viết của các tác giả giới thiệu về đường lối đổi mới, phác hoạ bức tranh toàn cảnh về các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4