Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Án lệ và hệ thống Toà án của nước Anh / Nguyễn Văn Nam // Nghiên cứu lập pháp. 2003. - Số 2, tr. 71-75.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=162Trình bày sự ra đời của thông luật (Common law); đặc điểm và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Anh; hệ thống Toà án Anh và thứ bậc của án lệ.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10