Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bản chất và thuộc tính của hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 / Nguyễn Viết Tý // Luật học. Số 6/2016, tr. 67 - 73.
Bài viết làm rõ bản chất pháp lí và những thuộc tính của hợp tác xã kiểu mới theo pháp luật hiện hành ở Việt Nam như: hợp tác xã là tổ chức kinh tế có tính đối nhân; thành viên hợp tác xã vừa là người góp vốn và trở thành người đồng sở hữu hợp tác xã, vưà là khách hàng của hợp tác xã; cấu trúc vốn (tài sản) và chế độ phân phối thu nhập của hợp tác xã mang tính đặc thù.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Bộ luật Dân sự - Nền tảng pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở nước Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Viết Tý ; PTS. Dương đăng Huệ hướng dẫn

Hà Nội, 1996
83 tr. ; 28 cm.

Khái niệm kinh doanh, chủ thể kinh doanh. Mối quan hệ giữa Luật Dân sự và Luật Kinh tế, các qui định Luật Dân sự có liên quan đến hoạt động kinh doanh, giải pháp lý luận thực tiễn về việc xây dựng pháp luật kinh tế khi có Bộ luật Dân sự. Luật Dân sự tiền đề pháp lý kinh tế chủ yếu của hoạt động kinh doanh
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam / Hà Mai Hiên, Nguyễn Ngọc Hiến,... [et al. ]

Hà Nội : Pháp lý, 1987
269 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Đặc trưng cơ bản của trọng tài thương mại ở Việt Nam / Nguyễn Viết Tý // Luật học. 2019. - Số 04, tr. 51-60.
Bài viết tập trung làm sáng tỏ những đặc trưng về tổ chức, về thủ tục tố tụng của trọng tài thương mại trong mối quan hệ so sánh với toà án nhân dân, qua đó góp phần xác định đúng đắn hơn bản chất của trọng tài thương mại, giúp các thương nhân có sự lựa chọn hình thức tài phán thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, cũng như tạo cơ sở lí luận cho việc hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11