Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2012
584 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn. Trình bày kỹ năng tư vấn pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm: đầu tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng ...
Đầu mục:403 (Lượt lưu thông:3497) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
5
Nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính góp phần phòng, chống tham nhũng / Trương Hồng Hải // Nghề Luật. 2019. - Số 1, tr. 11-16.
Bài viết phân tích cơ sở lí luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính góp phần phòng, chống tham nhũng.
Đầu mục:0
       1  2 of 2