Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2016
76 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội tập trung vào các vấn đề: quản lý tuyển sinh; giảng dạy, cung cấp học liệu; công tác kiểm tra, đánh giá phân loại kết quả học tập…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2017
496 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2016
495 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Đầu mục:999 (Lượt lưu thông:1686) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Hoạt động xây dựng pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Lê Văn Long ; Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn

Hà Nội:, 1988
49 tr.; 28 cm.

Pháp luật XHCN là kiểu pháp luật cao nhất và cuối cùng trong lịch sử. Việc xây dựng pháp luật và củng cố pháp luật là sự cần thiết khách quan trong CNXH.Xuất phát từ những nguyên nhân về kinh tế, về đối ngoại, chính trị, xã hội có những quan hệ thay đổi. Pháp luật XHCN không phải là hiện tượng vĩnh cửu nên phải luôn luôn xây dựng, hoàn thiện và phát triển phù hợp với xã hội. Hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta trải qua nhiều giai đoạn: 1945-1959, 1960-1975, 1975-1980, 1980 đến nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2