Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
4
Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong Internet / Vũ Thị Phương Lan // Luật học. Số 1/2003, tr. 35 - 39.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá với vấn đề chống chia cắt thị trường và chống cạnh tranh không lành mạnh / Vũ Thị Phương Lan // Luật học. Số 2/2004, tr. 46 - 50.
Bài viết đề cập vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá với việc chống chia cắt thị trường và chống cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường đồng thời phân tích sự khác nhau giữa các quốc gia về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá đặc biệt giữa EU, Mỹ, Nhật và Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9