Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bàn về cơ cấu của quy phạm pháp luật / Nguyễn Quốc Hoàn // Luật học. Số 1/2000, tr. 14-17.Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm quy phạm pháp luật, tác giả phân tích cấu trúc của các quy phạm pháp luật, bao gồm 3 bộ phận: giả định, quy định và chế tài.
Đầu mục:0
3
Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật / Nguyễn Quốc Hoàn // Dân chủ và Pháp luật. 2018. - Số 11, tr. 15 - 20.Nêu sự cần thiết của việc phối hợp theo dõi thi hành pháp luật; thực trạng phối hợp theo dõi thi hành pháp luật ở nước ta hiện nay và một số kiến nghị.
Đầu mục:0
4
5
       1  2  3  4  5  6  7 of 7