Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực / Nguyễn Ngọc Long chủ biên ; Trần Hữu Tiến,... [et al. ]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
530 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:229) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin : dùng trong các Trường Đại học, Cao đẳng / Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
521 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:116) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004
521 tr. ; 20,5 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đầu mục:1213 (Lượt lưu thông:9758) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:815) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5