Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
Bàn về thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành / Nguyễn Minh Hằng, Bùi Nguyễn Phương Lê // Kiểm sát. 2020. - Số 7, tr. 27-33.
Đề cập đến qui định của pháp luật về việc thi hành án và vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành.

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28