Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Vật quyền" bảo đảm: Kinh nghiệm của nước ngoài cho Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Khoa học pháp lý. Số 1/2015, tr. 57 - 65.
Tác giả bài viết bàn về khái niệm vật quyền ở hệ thống dân luật liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xem khái niệm này có tồn tại trong pháp luật Việt Nam hiện hành hay không và nếu có thì có nên mở rộng trong Dự thảo sửa đổi BLDS năm 2005 hay không.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Vi phạm cơ bản hợp đồng" / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. 2004. - Số 9, tr. 17–18.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=197Bàn luận về thuật ngữ "Vi phạm cơ bản hợp đồng" trong Dự thảo Luật Thương mại, giải thích việc sử dụng từ "cơ bản" là không hợp lí.


3
4
5
Bàn thêm về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Số 13/2015, tr. 31 - 40.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=131Nghiên cứu sự cần thiết của quy định về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi và những nội dung của quy định này trong Dự thảo Bộ luật Dân sự. Đưa ra một số ý kiến lược bỏ, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy định trong Dự thảo về điều chỉnh lại hợp đồng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28