Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
4
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn ; Lê Thị Tuyết Ba,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
652 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận thời gian qua - ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, vấn đề và bài học / Nguyễn Trọng Chuẩn // Triết học. Số 7/2015, tr. 17 - 28.
Tác giả đưa ra những ý kiến đánh giá và chứng minh về chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận ở nước ta thời gian qua và rút ra các bài học kinh nghiệm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8