Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân / Nguyễn Văn Động // Luật học. Số 1/1995, tr. 3 - 6.
Tác giả nêu những tính chất cơ bản và những đặc điểm cơ bản, từ đó khẳng định bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhân tố quyết định nội dung, hình thức, tính chất, mục đích và phương pháp thực hiện mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Các quyền hiến định của công dân và bảo đảm pháp lí ở nước ta / Nguyễn Văn Động // Luật học. Số 1/2004, tr. 23 - 26, 36.
Bài viết đề cập tới các quyền hiến định của công dân ở Việt Nam và các nhóm quyền hiến định, bao gồm: Nhóm các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và các quyền về xã hội. Đồng thời đưa ra những bảo đảm pháp lý cơ bản cho các quyền hiến định của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Các quyền hiến định về chính trị của công dân Việt Nam : sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn Văn Động

Hà Nội : Tư pháp, 2006
183 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:52) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17