Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về hệ thống pháp luật : sách tham khảo / Nguyễn Văn Hiển chủ biên ; Lê Minh Tâm,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
259 tr. ; 19 cm.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu một số vấn đề về pháp luật và hệ thống pháp luật, bao gồm: bản chất pháp luật, nguồn pháp luật, chế độ pháp quyền, việc thực thi pháp luật, nguồn nhân lực thực thi pháp luật và một số vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật về quốc tịch và đăng ký hộ tịch ở Việt Nam = Protection of children's rights in national legislation concerning nationality and civil registration in Viet Nam / Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý ; Hoàng Thế Liên chủ biên ; Dương Thanh Mai, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000
127 tr. ; 19 cm.
Bộ Tư pháp.
Trình bày những nguyên tắc cơ bản và quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về quốc tịch và đăng ký hộ tịch liên quan đến trẻ em...Hướng dẫn cụ thể thủ tục, trình tự đăng ký khai sinh và đăng kí nuôi con nuôi; đăng kí nhận cha, mẹ, con; đăng kí giám hộ, cải chính hộ tịch đối với trẻ em theo những văn bản pháp luật hiện hành
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005. /. T. 2 / Hoàng Thế Liên chủ biên.

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009
807 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005. /. Tập 3 / Hoàng Thế Liên chủ biên.

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
610 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chỉ dẫn áp dụng các quy định khác của Bộ luật dân sự (được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1996) / Biên soạn: Hoàng Thế Liên, Nguyễn Xuân Anh, Dương Bạch Long

Hà Nội : Lao động, 2000
2280 tr. ; 27 cm.

Tập hợp các văn bản pháp luật có liên quan áp dụng Bộ luật dân sự như vấn đề về tài sản và quyền sở hữu tài sản; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; thừa kế; chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5