Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn thêm về xử lý vi phạm hành chính / Trần Minh Hương // Luật học. Số 4/1999, tr. 16 - 19.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về một số vấn đề liên quan đến việc thành lập cơ quan tài phán hành chính ở Việt Nam / Trần Minh Hương // Dân chủ và Pháp luật. 2007. - Số chuyên đề về khiếu nại và khiếu kiện hành chính, tr. 14-17, 32.
Bài viết bàn luận về một số vấn đề liên quan đến việc thành lập cơ quan tài phán hành chính ở Việt Nam: vấn đề phân định hành chính quản lí và hành chính tài phán; hệ thống tổ chức cơ quan tài phán hành chính và nêu một số đề xuất.

3
4
Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam / Hà Mai Hiên, Nguyễn Ngọc Hiến,... [et al. ]

Hà Nội : Pháp lý, 1987
269 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12