Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
2
Bàn về hệ thống pháp luật : sách tham khảo / Nguyễn Văn Hiển chủ biên ; Lê Minh Tâm,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
259 tr. ; 19 cm.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu một số vấn đề về pháp luật và hệ thống pháp luật, bao gồm: bản chất pháp luật, nguồn pháp luật, chế độ pháp quyền, việc thực thi pháp luật, nguồn nhân lực thực thi pháp luật và một số vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật - Yêu cầu quan trọng trong xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / Nguyễn Văn Cương // Nghiên cứu lập pháp. Số 18/2018, tr. 10 - 13, 29.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=49Khái quát về tính ổn định của hệ thống pháp luật nói chung và của Việt Nam nói riêng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Đầu mục:0

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16