Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về quyền tự do kinh doanh / Bùi Ngọc Cường // Luật học. Số 3/1997, tr. 3 - 10.Từ sự khái quát chung nhất về giá trị quyền tự do của con người, tác giả đi sâu tìm hiểu quyền tự do kinh doanh, quyền tự do trong lĩnh vực quan nhất của đời sống xã hội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
3
Bàn về tính thống nhất của pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Bùi Ngọc Cường // Luật học. Số 6/2004, tr. 28 - 30.Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật về các loại hình doang nghiệp được quy định trong luật doanh nghiệp năm 1999; Tác giả đưa ra quan điểm của mình về tính thống nhất của pháp luật về doanh nghiệp nhằm góp phần trong sự nhìn nhận khoa học về một đạo luật chung thống nhất cho doanh nghiệp ở Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8