Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
3
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [ et al. ]

Hà Nội : Tư pháp, 2009
347 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:155) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồi chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]

Hà Nội, 2009
267 tr. ; 28 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)


5
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15