Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của luật tục đến việc thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình trong các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thị Vân Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn
Hà Nội, 2017
164 tr. : minh họa ; 28 cm.

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về ảnh hưởng của luật tục đến việc thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình trong các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. Phân tích những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của luật tục tới việc thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình trong các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong thực tế và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những ảnh hưởng đó. Đưa ra quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này trong thời gian tới.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [ et al. ]
Hà Nội : Tư pháp, 2009
347 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:1237) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồi chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội, 2009
267 tr. ; 28 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)


4
5
Bàn về khái niệm "Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước" / Nguyễn Thị Vân Anh // Luật học. Số 5/1997, tr. 3 - 6.Bài viết giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thi hành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đặc điểm của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta; phân biệt cụm từ "corporatization" (công ty hóa) và "Privatization" (tư nhân hóa)
Đầu mục:0 Tài liệu số:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18